ions

การออกเสียง:  US [ˈaɪˌɑn] UK ['aɪən]
  • n."วัตถุ" ไอออน
  • Webตรวจจับไอออนไอออน ไอออนลบมลพิษ
n.
1.
อะตอม มีแรงไฟฟ้าสร้างขึ้น โดยการเพิ่ม หรือเอาอิเล็กตรอน