ion

การออกเสียง:  US [ˈaɪˌɑn] UK ['aɪən]
  • n.ไอออน
  • Webไอออน เครือข่ายออปติคอลอัจฉริยะ (อัจฉริยะเครือข่ายออปติคอล) ไอออน
n.
1.
อะตอม มีแรงไฟฟ้าสร้างขึ้น โดยการเพิ่ม หรือเอาอิเล็กตรอน