illogical

การออกเสียง:  US [ɪˈlɑdʒɪk(ə)l] UK [ɪˈlɒdʒɪk(ə)l]
  • adj.ตรงกันข้ามกับเหตุผล เรื่องไร้เหตุผล Surly
  • Webไม่ตรรกะ Unreasonable การขาดงานของตรรกะ
adj.
1.
พฤติกรรมที่ไม่สมเหตุผล ความรู้สึก หรือการดำเนินการดูแปลก เพราะคุณไม่สามารถให้เหตุผลที่ดีสำหรับพวกเขา
2.
ไม่ตามข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เหตุผล หรือหลัก