ibibio

การออกเสียง:  US [ɪˈbɪbio] UK [ˌibiˈbi:əu]
  • n.Yibibiouren ภาษา Yibibiou
  • WebYibibiao Yibibiaoren Ibibio
n.
1.
สมาชิกคนที่อาศัยอยู่ในไนจีเรียตะวันตกเฉียงใต้
2.
ภาษา Benue - คองโกคน Ibibio