housekeepings

การออกเสียง:  US [ˈhaʊsˌkipɪŋ] UK [ˈhaʊsˌkiːpɪŋ]
  • na.การจัดการในครัวเรือน จัดการที่อยู่อาศัย (องค์กร)
  • Webแผนกแม่บ้าน บริการ คหกรรม
n.
1.
งานที่ต้องทำในบ้าน ทำความสะอาด และทำอาหารเช่น
2.
การเก็บรักษาสิ่งที่จัดให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
แผนกของโรงแรมหรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบทำความสะอาดห้อง
4.
สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า มันจะทำงานดี