geometrids

  • adj.Looper เกี่ยวข้องกับการ Looper
  • n.Inchworm
  • WebGeometrid moths Geometridae Geometrid moth
n.
1.
moth ปีกกว้างร่างกายสเลนเดอร์ และตัวอ่อนที่คลาน ด้วยลักษณะที่มีการวนรอบของการเคลื่อนไหว