gaf

  • Webมาตราส่วนประเมิน GAF (ฟังก์ชันประเมินสากล); คุณภาพเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ มาตราส่วนฟังก์ชัน (ประเมินของฟังก์ชันสากล)