flabellum

การออกเสียง:  US [flə'beləm] UK [flə'beləm]
  • n.สมเด็จพระสันตะปาปาแฟน ๆ พิธี "โซลูชัน" พัดลมรูปอวัยวะ [โครงสร้าง]
  • Webพัดลมใบพัด อัลพัดลม อวัยวะรูปพัดลม
n.
1.
พัดลมแบบรูปส่วนอวัยวะหรือร่างกาย
2.
พัดลม มีหูยาว เดิม ใช้ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกให้แมลงเก็บระหว่างมวล