fiscals

การออกเสียง:  US [ˈfɪsk(ə)l] UK ['fɪsk(ə)l]
  • n.ปี รัฐมนตรี, (สกอตแลนด์) พนักงานอัยการ
  • adj.การบัญชีการเงินอเมริกัน ธนารักษ์
  • Webรายได้แสตมป์
adj.
1.
เกี่ยวข้องกับการเงินและการเงิน ภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2.
เกี่ยวข้องกับวิธีที่องค์กรวางแผนการใช้จ่ายเงินในระหว่างระยะเวลาเฉพาะ
n.
1.
ในบางประเทศ prosecutorlawyer สาธารณะราชการ