enjoyed

การออกเสียง:  US [ɪnˈdʒɔɪ] UK [ɪn'dʒɔɪ]
  • v.เพลิดเพลินไปกับการเป็นพยาน
  • Webเช่น;; เพลิดเพลินไปกับ
adore delight (in) dig fancy get off (on) groove (on) like love rejoice (in) relish revel (in) savor savour
v.
1.
จะได้รับความสุขจากสิ่ง ใช้สำหรับบอกว่า คุณหวังว่า คนนี้สิ่งที่พวกเขาจะทำ
2.
มีสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือประโยชน์