egoist

การออกเสียง:  US ['i:goʊ-] UK ['egəʊɪst] ['i:g-]
  • n.EgoIst ตัว การ egoist
  • WebSelf-interest egoism ทนายความด้วยตนเอง
n.
1.
คนที่เชื่อว่าพื้นฐานที่ถูกต้องในศีลธรรมตนเองสนใจ