ecu

การออกเสียง:  US [iːˌsiːˌjuː] UK ['ekju:]
  • n.เหรียญฝรั่งเศสโบราณ
  • WebECU (หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์) และหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU (หน่วยควบคุมเครื่องยนต์)
n.
1.
เหรียญเก่าฝรั่งเศส
na.
1.
มากปิดค่า
2.
หน่วยสกุลเงินยุโรป หน่วยเงินอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปจากปี 1979 ถึง 1999
3.
คริสตจักรอังกฤษสหภาพ
4.
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
5.
หน่วยควบคุมสิ่งแวดล้อม
6.
สหภาพยุโรปไคโรแพรคติก
7.
หน่วยทดลองบุคคลากร
8.
รหัสประเทศ ISO สำหรับประเทศเอกวาดอร์
9.
หน่วยควบคุมเครื่องยนต์