doe

การออกเสียง:  US [doʊ] UK [dəʊ]
  • n.ป้องกัน กระต่ายหญิง
  • Webสหรัฐอเมริกากรมพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) และทดลองออกแบบ (ออกแบบของการทดลอง), ออกแบบการทดลอง
n.
1.
มฤคี หรือหญิงบางสัตว์อื่น ๆ เช่นกระต่าย เพศชายของสัตว์เหล่านี้จะเรียกว่าเป็นบัค