destabilizing

การออกเสียง:  US [diˈsteɪb(ə)lˌaɪz] UK [diːˈsteɪbəlaɪz]
  • v.แนะนำเกี่ยวกับดุล ไม่เสถียร
  • Webไม่เสถียร ไม่เสถียร ทำลายความมั่นคงของ
v.
1.
การทำให้เกิดปัญหาสำหรับประเทศ รัฐบาล หรือบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้พวกเขามีประสิทธิภาพน้อย