denervated

การออกเสียง:  US [de'nɜrveɪtɪd] UK [de'nɜ:veɪtɪd]
  • v.นอกจากประสาท Denervation
  • WebDenervation Denervation
v.
1.
ทำให้ไม่เป็นส่วนอวัยวะหรือร่างกายของเส้นประสาท โดยตัดพวกเขา หรือบล็อกเหล่านั้นมียาเสพติด e. g การควบคุมความเจ็บปวด