decrepitate

การออกเสียง:  US [dɪ'krepəˌteɪt] UK [dɪ'krepəˌteɪt]
  • v.Bi Li เปลือกเขียน (เกลือ); ระเบิด
  • Webเผาไหม้และการระเบิด ส่งเสียงบี๊บอบ
v.
1.
เพื่อความร้อนสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกลือ จนกว่าเสียงแซมหายใจ หรือหยุดเสียงแตก ๆ หรือถูกความร้อนในลักษณะนี้