corbelling

การออกเสียง:  US [kɔr'belɪŋ] UK [kɔ:r'belɪŋ]
  • n.โครงสร้างเสา Corbelling Corbelling Corbelling
  • Webโครงการหลัก รับก้อนอิฐ โครงสร้างสนับสนุน
n.
1.
ใช้ corbels เป็นการสนับสนุนระบบโครงสร้าง