chloroplasts

การออกเสียง:  US [ˈklɔroʊˌplæst] UK [ˈklɔːrəʊplæst]
  • n."ปลูก" คลอโรพลาสต์
  • Webคลอโรฟิลล์ เซลล์พืชมี chloroplasts มีคลอโรฟิลล์ในเซลล์พืช
n.
1.
เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์พืชที่ประกอบด้วยคลอโรฟิลล์และที่สังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น