cellulase

การออกเสียง:  US ['seljəˌleɪs] UK ['seljʊleɪs]
  • n."ชีวเคมี" cellulase
  • Webเอนไซม์ cellulase ไฟเบอร์ เอนไซม์เซลลูโลส
n.
1.
เอนไซม์ที่แปลงเซลลูโลสให้เป็นน้ำตาล