carriageways

การออกเสียง:  US ['kerɪdʒ.weɪ] UK ['kærɪdʒ.weɪ]
  • na.ชะงักการ
  • Webเลน เลน ถนนหนทางทางหลวง
n.
1.
ส่วนหนึ่งของถนนสายหลักที่ใช้สำหรับยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหนึ่งของถนนสองทางหลัก ดำเนินการจราจรในทิศทางเดียวเท่านั้น
2.
ด้านหนึ่งของถนนหลัก ใช้ยานพาหนะที่เดินทางในทิศทางเดียวกัน