breadstick

การออกเสียง:  US ['bredstɪk] UK ['bredstɪk]
  • n.Baguette ขนมปังแท่ง ขนาดเล็กติดเหมือนขนมปัง
  • Webขนมปังแท่ง ขนมปังแท่งอาหาร ลักษณะขนมปังแท่ง