bibliography

การออกเสียง:  US [ˌbɪbliˈɑɡrəfi] UK [ˌbɪbliˈɒɡrəfi]
  • n.บรรณานุกรม บรรณานุกรม Philology ดัชนี
  • Webอ้างอิง บรรณานุกรม การอ้างอิง
n.
1.
รายการหนังสือ บทความ เป็นต้น ใครคนนั้นได้ใช้ในการค้นหาข้อมูลในชิ้นงานที่ได้เขียน รายการหนังสือ บทความ เป็นต้น ที่ได้รับการเผยแพร่ในเรื่องเฉพาะ