apathy

การออกเสียง:  US [ˈæpəθi] UK ['æpəθi]
  • n.สนใจ apathy
  • WebApathy กระตือรือร้นและท่าน
n.
1.
ความรู้สึก ของการมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับอะไรหรือดอกเบี้ยในไม่ หรือไม่เต็มใจที่จะพยายามใด ๆ การเปลี่ยนแปลงสิ่ง