alt

การออกเสียง:  US ['ælt] UK ['ælt]
  • adj.ทวีตเตอร์ "เพลง"
  • n.ทวีตเตอร์ "เพลง"
  • WebALT (อะลานีน transaminase), อะลานีน aminotransferase และอะลานีน aminotransferase
na.
1.
แป้น alt
2.
แก้ไข
3.
สำรอง
4.
ระดับความสูง
5.
อัล
na.