almanacs

การออกเสียง:  US [ˈɔlməˌnæk, ˈælməˌnæk] UK [ˈɔːlməˌnæk]
  • n.กระดาษเงิน เพาะปลูก
  • Webสมุดปฏิทิน曆วิเคราะห์
n.
1.
หนังสือเผยแพร่ทุกปีที่บอกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์ เวลาของน้ำ และวันที่ของเหตุการณ์สำคัญ
2.
หนังสือเผยแพร่ทุกปีที่บอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวข้อเฉพาะหรือกิจกรรม