bychkovka

Для определения bychkovka, пожалуйста, посетите здесь.