locke

  • n.Loks; John Locke Locke
  • WebLoks; Petty Officer loks; Lu Ke