בהתבסס על bireme, מילים חדשות נוצר על ידי הוספת אות אחת בתחילת או סוף:
abeeimr   cbeamier   dbecrime   gbemired   sberimed