sleev

  • Webשרוול
  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: sleev
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל sleev, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב sleev, מילים באנגלית המכילים sleev או מילים באנגלית עם sleev
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של sleevs  lee  e  eev  e  v

  • בהתבסס על sleev, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  sl  le  ee  ev
  • למצוא מילים באנגלית החל עם sleev על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלsleev. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלsleev באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלsleev באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלsleev. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוsleev. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורsleev מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלsleev. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלsleev: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםsleev. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלsleev במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלsleev, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהsleev באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-sleev, מילים באנגלית המכילותsleev, ומילים באנגלית המופיעות עםsleev.