podulbaengi

לקבלת הגדרה של podulbaengi, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלpodulbaengi. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלpodulbaengi באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלpodulbaengi באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלpodulbaengi. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוpodulbaengi. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורpodulbaengi מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלpodulbaengi. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלpodulbaengi: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםpodulbaengi. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלpodulbaengi במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלpodulbaengi, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהpodulbaengi באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-podulbaengi, מילים באנגלית המכילותpodulbaengi, ומילים באנגלית המופיעות עםpodulbaengi.