namsanpo

לקבלת הגדרה של namsanpo, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלnamsanpo. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלnamsanpo באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלnamsanpo באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלnamsanpo. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוnamsanpo. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורnamsanpo מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלnamsanpo. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלnamsanpo: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםnamsanpo. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלnamsanpo במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלnamsanpo, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהnamsanpo באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-namsanpo, מילים באנגלית המכילותnamsanpo, ומילים באנגלית המופיעות עםnamsanpo.