naemulchi

לקבלת הגדרה של naemulchi, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלnaemulchi. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלnaemulchi באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלnaemulchi באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלnaemulchi. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוnaemulchi. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורnaemulchi מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלnaemulchi. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלnaemulchi: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםnaemulchi. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלnaemulchi במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלnaemulchi, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהnaemulchi באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-naemulchi, מילים באנגלית המכילותnaemulchi, ומילים באנגלית המופיעות עםnaemulchi.