losna

לקבלת הגדרה של losna, נא בקר כאן.

אירופה >> רוסיה >> Losna
Europe >> Russia >> Losna
 • ארגון מחדש של המילה האנגלית: losna
 • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
 • מילים באנגלית המכיל losna, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
 • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב losna, מילים באנגלית המכילים losna או מילים באנגלית עם losna
 • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של :  lo  losna  os  s  sn  na  a
 • בהתבסס על losna, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
 • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  lo  os  sn  na
 • למצוא מילים באנגלית החל עם losna על-ידי אות הבאה
 • אנגלית-מילים המתחילות ב losna :
  losna 
 • מילים באנגלית המכילים losna :
  losna 
 • מילים באנגלית עם losna :
  losna 

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלlosna. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלlosna באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלlosna באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלlosna. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוlosna. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורlosna מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלlosna. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלlosna: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםlosna. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלlosna במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלlosna, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהlosna באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-losna, מילים באנגלית המכילותlosna, ומילים באנגלית המופיעות עםlosna.