kmno

  • Webאשלגן פרמנגנט; אשלגן פרמנגנט היא; אשלגן פרמנגנט קריסטלים
  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: kmno
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל kmno, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב kmno, מילים באנגלית המכילים kmno או מילים באנגלית עם kmno
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של kmnok  m  mno  no

  • בהתבסס על kmno, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  km  mn  no
  • למצוא מילים באנגלית החל עם kmno על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלkmno. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלkmno באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלkmno באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלkmno. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוkmno. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורkmno מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלkmno. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלkmno: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםkmno. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלkmno במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלkmno, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהkmno באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-kmno, מילים באנגלית המכילותkmno, ומילים באנגלית המופיעות עםkmno.