ghnoop

לקבלת הגדרה של ghnoop, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלghnoop. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלghnoop באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלghnoop באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלghnoop. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוghnoop. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורghnoop מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלghnoop. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלghnoop: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםghnoop. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלghnoop במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלghnoop, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהghnoop באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-ghnoop, מילים באנגלית המכילותghnoop, ומילים באנגלית המופיעות עםghnoop.