evinc

לקבלת הגדרה של evinc, נא בקר כאן.

  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: evinc
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל evinc, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב evinc, מילים באנגלית המכילים evinc או מילים באנגלית עם evinc
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של evince  v  in

  • בהתבסס על evinc, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  ev  vi  in  nc
  • למצוא מילים באנגלית החל עם evinc על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלevinc. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלevinc באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלevinc באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלevinc. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוevinc. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורevinc מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלevinc. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלevinc: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםevinc. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלevinc במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלevinc, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהevinc באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-evinc, מילים באנגלית המכילותevinc, ומילים באנגלית המופיעות עםevinc.