egghot

  • Webמשקה מועיל

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלegghot. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלegghot באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלegghot באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלegghot. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוegghot. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורegghot מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלegghot. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלegghot: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםegghot. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלegghot במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלegghot, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהegghot באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-egghot, מילים באנגלית המכילותegghot, ומילים באנגלית המופיעות עםegghot.