anosx

לקבלת הגדרה של anosx, נא בקר כאן.

  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: anosx
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל anosx, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב anosx, מילים באנגלית המכילים anosx או מילים באנגלית עם anosx
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של anosxa  an  no  nos  os  s

  • בהתבסס על anosx, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  an  no  os  sx
  • למצוא מילים באנגלית החל עם anosx על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלanosx. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלanosx באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלanosx באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלanosx. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוanosx. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורanosx מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלanosx. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלanosx: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםanosx. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלanosx במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלanosx, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהanosx באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-anosx, מילים באנגלית המכילותanosx, ומילים באנגלית המופיעות עםanosx.