anodizations

לקבלת הגדרה של anodizations, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלanodizations. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלanodizations באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלanodizations באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלanodizations. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוanodizations. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורanodizations מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלanodizations. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלanodizations: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםanodizations. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלanodizations במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלanodizations, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהanodizations באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-anodizations, מילים באנגלית המכילותanodizations, ומילים באנגלית המופיעות עםanodizations.