sounds

تلفظ:  US [saʊnd] UK [saʊnd]
  • n.صدا; برای تلفن های موبایل; صدا; برای تلفن های موبایل
  • v.تلفظ; حق. اکو
  • adj.درست; قانونی؛ منطقی و معقول،
  • adv.به طور کامل
  • Webاین برای تلفن های موبایل; موسیقی، فایل های صوتی
n.
1.
چیزی است که می تواند بشنود; انرژی که سفر از طریق هوا یا آب و گوش انسان می تواند بشنود
2.
موسیقی، صحبت کردن و صداهای دیگر را که از رادیو، تلویزیون، فیلم، و غیره.; بلندی رادیو، تلویزیون، و غیره.
3.
سبک موسیقی خاص شخص گروه یا محل
4.
منطقه زمانی باریک آب که دو منطقه بزرگتر از آب
5.
آهنگ
v.
1.
به نظر می رسد خوب، بد، جالب، هیجان انگیز، و غیره. با توجه به آنچه شما را شنیده اند بخوانید یا می دانم
2.
برای نشان دادن احساسات خاص یا کیفیت را در صدای شما
3.
برای تولید صدا; را به چیزی تولید صدا
4.
به تلفظ حرف خاص در یک کلام
5.
به واکنش خاص به وضعیت و یا ایده و یا رویداد
6.
برای اندازه گیری عمق منطقه آب مانند دریاچه یا اقیانوس با استفاده از تجهیزات ویژه
adj.
1.
که شامل استفاده از قضاوت خوب و بنابراین احتمال دارد موثر باشد; قابل اعتماد و معقول
2.
کامل
3.
سالم
4.
امن، و یا در شرایط خوب
5.
خواب صدا است که مشکل شما از خواب بیدار است
6.
مجازات صدا شدید است