simile

تلفظ:  US [ˈsɪmɪli] UK [ˈsɪməli]
  • n.بررسی; استفاده از عهد
  • Webعهد و استعاره. بررسی روش
n.
1.
یک عبارت است که چیزی به او می گوید با مقایسه آن را به چیزی دیگری با استفاده از کلمه "مانند" یا "به عنوان،" مثلا "او می خورد مانند خوک"; استفاده از عهد
n.
1.
a phrase that describes something by comparing it to something else using the word  like” or  as” for example  He eats like a pig” the use of similes