ced

  • abbr.(= چگالی انرژی منسجم) از منسجم چگالی انرژی
  • Webچگالی انرژی منسجم (منسجم چگالی انرژی); CED; کاتدیک الكتروفورزي پوشش (کاتدیک الکترو رسوب)
abbr.
1.
(= چگالی انرژی منسجم)
2.
< AmE > (= کمیته برای توسعه اقتصادی)
abbr.
1.
(= cohesive energy density) 
2.
<<>  Committee for Economic Development) 
  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: ced
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • ced با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با ced, کلمات انگلیسی است که شامل ced یا کلمات انگلیسی با ced
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از cedce  e  ed

  • در ced تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ce  ed
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با ced شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای ced ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل ced را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ ced در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب ced را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با ced دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای ced نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از ced. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه ced: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل ced. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی ced در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از ced ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که ced واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با ced ، کلمات انگلیسی که شامل ced و کلمات انگلیسی که با ced پایان می یابد ، فهرست می کنیم.