zafriyya

For definition of zafriyya, please visit here.