yukdo

For definition of yukdo, please visit here.