nikithianos

For definition of nikithianos, please visit here.