smouldering

发音:  US ['smoʊldər] UK ['sməʊldə(r)]
  • v.慢燃;熏烧;(愤怒等)在心中燃烧;表现出闷在心里的愤怒[仇恨]
  • n.无焰闷燃
  • Web阴燃;闷烧;闷燃的
v.
1.
(愤怒等)在心中燃烧;表现出闷在心里的愤怒[仇恨];郁积
2.
慢燃;用文火闷烧,熏烧
n.
1.
慢燃,无焰闷燃
na.
1.
“smolder”的变体
na.