sloganized

sloganized 的定义,请访问 这里.

v.
1.
to express something in a slogan, or make a slogan of something