radiotracer

发音:  UK ['reɪdɪəʊtreɪsə]
  • n.〔化〕放射性跟踪;放射示踪剂;放射性示踪元素;放射示踪原子
  • Web放射性示踪剂;放射性追踪剂;放射示踪物
n.
1.
〔化〕放射性跟踪
2.
放射性示踪元素
3.
放射性示踪化合物
4.
放射性示踪检漏仪
5.
放射指示物
6.
放射示踪剂
7.
放射示踪原子