perennating

  • v.(植物)多年生长;持续不断地存在
  • Web全年生
v.
1.
(植物)多年生长;持续不断地存在