megaparsec

发音:  US ['mɛgəˌpɑrsɛk] UK [megə'pɑ:sek]
  • n.【天】百万秒差距
  • Web兆秒差距;百万秒视差;离地球一兆秒差距
n.
1.
【天】百万秒差距
n.
1.
an astronomical unit of distance, equal to 3262 × 10 light- years